Naznačeni uvjeti, kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima, predstavljaju ponudu za sklapanje Ugovora. Korisnik kao Kupac, svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način, utvrđen ovim Uvjetima, iste prihvaća, čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i Hongoldonia d.o.o., prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem Hongoldonia web shopa uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom, telefona s ljudskim posredovanjem i bez njega te Interneta.

Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu Hongoldonia webshopa na jedan od sljedećih načina:

– odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik hongoldonia.hr,

– odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao gost korisnik hongoldonia.hr,

Uvjeti sklapanja ugovora

a) U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti, pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.

b) Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.

c) Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, Prodavatelj zadržava pravo, prema slobodnoj procjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun Korisnika, bez obveze naknade Korisniku bilo kakvog troška ili štete.

d) Registracijom (koja uključuje plaćanje usluge) smatra se da je sklopljen Ugovor između Hongoldonia d.o.o.  i Korisnika kao Kupca.

e) Ugovor stupa na snagu po izvršenoj registraciji korisnika, odnosno od dana kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora.

f) Povodom sklapanja Ugovora, Korisniku će biti dostavljeni: potvrda o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovorna obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014), ovi Uvjeti te obavijest o pravu Korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.

g) Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga.

h) U slučaju materijalnih nedostataka, Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima, posebice Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske.

i) Proizvodi za koje dajemo jamstvo u skladu su sa zakonom i jamstvom, određenim od strane proizvođača. Pravo na korištenja jamstva ostvaruje se uz predočenje računa i jamstvenog lista. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun. Datum izdavanja računa je datum početka aktiviranja jamstva. Uz opis proizvoda nalazi se podatak na koji period je osigurano jamstvo za određeni proizvod.

Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:

– ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena,

– ako je predmet Ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave,

– ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima,

– ako je predmet Ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa koji su otpečaćeni nakon isporuke te

– ako je predmet Ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije.

Da bi Korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Prodavatelja o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (Hongoldonia d.o.o., Rujanska 4, 10000 Zagreb), ili elektroničkom poštom na [email protected], u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora.

Također, Obrazac za jednostrani raskid Ugovora Korisnik može elektronički ispuniti i poslati,  a u tom će mu slučaju Hongoldonia d.o.o. bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom.

Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je Korisniku ili trećoj osobi koju je Korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed ili u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

Ako Korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Prodavatelj zaprimi Korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je Korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je Korisnik izvršio uplatu. U slučaju da Korisnik pristane na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Prodavatelj može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.

Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu Hongoldonia d.o.o. (hongoldonia.hr), Rujanska 4, 10000 Zagreb,  bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Prodavatelju uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe korisnik mora snositi sam. Korisnik se moli da se prije raskida javi na [email protected]  kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.

Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Ako je na zahtjev Korisnika izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, Korisnik je dužan platiti Prodavatelju iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je Korisnik obavijestio Prodavatelja o jednostranom raskidu Ugovora.

U slučaju vidljivog nedostatka proizvoda kod preuzimanja pošiljke (npr. oštećenje ambalaže), Kupac nije dužan dopremljeni proizvod preuzeti, može odbiti primitak  te ne snosi troškove dostave takvog proizvoda. Smatra se da proizvodi koji su uredno zaprimljeni od strane Kupca nisu imali vidljivi nedostatak.

Ako proizvod ima skriveni nedostatak (npr. proizvod je slomljen, ogreben proizvod što je nastalo uslijed transporta ili krivog skladištenja) što Kupac utvrdi po otvaranju proizvoda bez korištenja, montaže, odnosno stavljanja proizvoda u funkciju, a što je utvrđeno od strane ovlaštenog servisa – Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora i povrat novca, zamjenu proizvoda, uklanjanje nedostatka ili umanjenje cijene.

U slučaju izdavanja jamstvenog lista kojim proizvođač jamči ispravnost proizvoda u tijeku određenog vremena, Kupac može, ako proizvod nije ispravan zahtijevati da se taj proizvod u razumnom roku popravi, ili da mu se umjesto popravka preda drugi takav ispravan proizvod. Ukoliko za vrijeme trajanja jamstvenog roka nastupi neispravnost proizvoda, isti se dostavlja u ovlašteni servis naveden u jamstvenom listu.

Pravo na korištenje jamstva ostvaruje se isključivo uz predočenje računa. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun. Neispravnost proizvoda nastala kao posljedica nepravilnog korištenja i/ili nepostupanja u skladu s uputama, nije osigurana jamstvom. Servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova za kupljeni proizvod, osigurana je putem ovlaštenih servisera navedenih u jamstvenom listu.

Zadržavamo pravo pogreške u fotografiji proizvoda. Fotografija proizvoda može biti simbolična i ne opisuje nužno sam proizvod.